Estudio Gula

GulaGula


desequilibrio

yo
abusivo

yo abusivo sexual

yo acaparo

yo alcahuete

yo alcohólico

yo apostadores

yo ateo

yo avariento

yo avaro

yo bebedor

yo blasfemos

yo conversaciones ociosas

yo cruel

yo crueldad

yo derrochador

yo
desequilibrado

yo desordenado

yo desperdicio

yo divisionista

yo drogadictos

yo egoísta

yo escéptico

yo exceso

yo exagero

yo explotador

yo extravío

yo fariseo

yo fumador

yo glotón

yo hereje

yo hipócrita

yo
inhumano

yo injusto

yo intolerante

yo juego

yo limito

yo materialista

yo peculo

yo perturbador

yo sometedor

yo tacaños

yo tatuares

yo tirano

yo tolerante

yo usurero

yo vicioso

incomprensible